Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи во Република Македонија (АКАЗУМ) е самостоен и независен орган на државната управа со својство на правно лице, чија примарна цел е вршење на управни, стручни и развојни работи поврзани со акредитацијата на работата на здравствените установи.

Агенцијата започна со работа  во јули 2014 година. За остварување на своите должности, надлежности и одговорности во поглед на  унапредување на квалитетот и безбедноста на здравствената заштита  и акредитација на здравствени  установи, Агенцијата своето работење го заснова врз Законот на здравствена заштита.

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи е фокусирана пред се во насока на реализирање на следните цели и задачи:

► Постојано унапредување на квалитетот  на здравствените установи

► Едукација и обука на медицинскиот персонал во врска со квалитетот

► Помош при изработка на клинички упатства и протоколи

► Намалување на ризици и грешки во здравствените установи во насока на зголемување на безбедноста при лекување

► Акредитација на здравстевните установи

► Евалуација и избор на постоечката технологија и воведување нови потребни технологии за здравствениот систем