Контакт на вработените во Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи:

Д-р Анте Попоски– Директор

e-mail: ante.poposki@zdravstvo.gov.mk

тел. 02/3120-985  лок.31

Стефан Мургоски– технички секретар, Одделение за правни работи, управување со човечки ресурси, финансиско работење и  административна поддршка на Агенцијата

e-mail: stefan.murgoski@zdravstvo.gov.mk

тел: тел: 02/3120-985  лок.21

Лирим Исахи– соработник, Одделение за следење и унапредување на квалитет на здравствена заштита

e-mail: lirim.isahi@zdravstvo.gov.mk

тел: 02/3120-985  лок.22

м-р Едита Исахи– пом.соработник, Одделение за правни работи, управување со човечки ресурси, финансиско работење и  административна поддршка на Агенцијата

e-mail: edita.isahi@zdravstvo.gov.mk

тел: 02/3120-985  лок.23

д-р Загорка Батункова– советник, Одделение за акредитација на здравствените установи

e-mail: zagorka.batunkova@zdravtsvo.gov.mk

тел: 02/3120-985  лок.26

м-р Тања Дарковска Крстиќ– соработник, Одделение за акредитација на здравствените установи

e-mail: tanja.darkovska@zdravstvo.gov.mk

тел: 02/3120-985  лок.25

Маја Катранушоска– соработник, Одделение за акредитација на здравствените установи

e- mail: maja.katranuseska@zdravstvo.gov.mk

тел: 02/3120-985  лок.24