Jump to Navigation

Министерства

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

www.mfa.gov.mk

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

www.mvr.gov.mk

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

www.zdravstvo.gov.mk

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

www.finance.gov.mk

 

 

MИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

www.economy.gov.mk

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

www.moepp.gov.mk

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

www.kultura.gov.mk

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

www.pravda.gov.mk

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

www.mtsp.gov.mk

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

www.morm.gov.mk

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

www.mtc.gov.mk

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

www.mon.gov.mk

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО

www.mio.gov.mk

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

www.mls.gov.mk

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

www.mzsv.gov.mk

 

 

 

 

 

 Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи

 

Улица: Гоце Делчев бр.8, зграда МТВ, спрат 13

Телефонски број: 02/3120-545 

                          

Документи

Услуги

Акредитација

Copyright © 2015 akazum.gov.mk

 

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut