Цели 1

Почеток

Агенцијата започна со работа  во јули 2014 година. За остварување на своите должности, надлежности и одговорности во поглед на  унапредување на квалитетот и безбедноста на здравствената заштита  и акредитација на здравствени  установи, Агенцијата своето работење го заснова врз Законот на здравствена заштита.