акредитација надворешни 2

Профил на оценувачи

Со цел во надворешното оценување  да бидат опфатени сите можни аспекти на работењето на здравствените установи,надворешните оценувачи се од различни профили како:медицински персонал (доктори,медицински сестри), психолози, социјални работници, правници, економисти, машински инжинери.

 

АКАЗУМ спроведува континуирани обуки за надградување на знаењата и вештините на надворешните оценувачи  за процесот на акредитација.