што е квалитат 3

Вредности

Постојаното унапредување на квалитетот на здравствената заштита се заснова на вредностите кои се вградени во концептот за квалитетот на работата: 

  • Насоченост кон корисникот - пациентот
  • Безбедност
  • Делотворност
  • Правовременост
  • Ефикасност
  • Правичност