Фуркан Болеци

Фуркан Болеци
Агенција
Директор
Телефон
Е-пошта

Фуркан Болеци стапува на функција Директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи на ден 18.06.2023 година.

Роден во гостивар на 30.06.1986

 

Образование:

Основно образование о.у. “’Мустафа Кемал Ататурк”’ во 2001

Средно образование п.с.у “’Јахја Кемал Колеџ Гостивар’’ во 2005

Дипломира во 2011 гонида Меѓународни економски односи во ‘”Меѓународен Балкански универзитет”’ факултет за Економски и Административни науки.

 

Работно искуство

Вработен во ‘’Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС’’ од 2011 година, од 2014 година раководител на одделение за макроекономски истражувања.

Своето академско образование Фуркан Болеци, го дополнувал преку активно учество на бројни дополнителни едукации, проекти и конгреси каде се стекнал со следните сертификати:

 - Сертификат за напреден MS Excel 2016 – Pivot table и InDesign
 - Во 2011-2012 Учество на European union IPA project “Support to the Agency for Supervison of Fully Funden Pension Insurance – MAPAS”
 - Во 2014 година, учество на 14 дневна едукативна програма во Анкара, организирана од страна на министерство за економија на Република Турција.
 - Во 2015 година, учество на семинар организирана од страна на Macedonian Actuarial Association, за “Risk & Solvency”

Зборува Турски,Македонски,Албански и англиски.

Информатички Технологии
Има општо познавање од информатички технологии.