Се спроведе постака на надворешно оценување во ЈЗУ УК за инфективни и фебрилни состојби - Скопје

02.10.2023

На ден 26, 27 и 28 септември  2023 година  во ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни состојби-Скопје, од страна на  овластени надворешни оценувачи се спроведе постака на надворешно оценување, кое преставува најважен дел од процесот на акредитација на здравствената установа. На самото оценување присуствуваа и претставници од Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи на Република Северна Македонија.

Галерија