Цели 2

Цели и задачи

Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи е фокусирана пред се во насока на реализирање на следните цели и задачи:

  • Постојано унапредување на квалитетот на здравствените установи;
  • Едукација и обука на медицинскиот персонал во врска со квалитетот;
  • Помош при изработка на клинички упатства и протоколи;
  • Намалување на ризици и грешки во здравствените установи во насока на зголемување на безбедноста при лекување;
  • Акредитација на здравствените установи;
  • Евалуација и избор на постоечката технологија и воведување нови потребни технологии за здравствениот систем.