акредитација надворешни 1

Лиценцирање

Надворешните оценувачи се соработници на АКАЗУМ кои се лиценцирани од страна на агенцијата. Кандидатите за надворешни оценувачи се стекнувааат со сертификат за лиценциран надворешен оценувач преку поминување на обука и полагање на испит за оценување на стекнатото знаење од обуката. Курикулумот за обука на надворешни оценувачи  е акредитиран од страна на Медицински факултет при УКИМ , а обуките се реализираат во соработка на АКАЗУМ  и Медицински факултет при УКИМ.

Досега АКАЗУМ има спроведено обука на две групи на кандидати  за надворешни оценувачи при што со сертификат се стекнале 48 надворешни оценувачи