што е квалитат 2

Постојано унапредување на квалитет

Постојаното унапредување на квалитетот претставува континуиран процес чијашто цел е постигнување на повисоко ниво на ефикасност и успешност во работата, како и поголемо задоволство на корисниците на здравствени услуги и оние кои ги пружаат тие здравствени услуги.