Vlerësues të jashtëm

Надворешни оценувачи

Vlerësimi i jashtëm kryhet nga vlerësues të jashtëm të pavarur. Vlerësimi i jashtëm është një vlerësim i cilësisë së punës së institucioneve shëndetësore në lidhje me standardet e vendosura për një fushë specifike të kujdesit shëndetësor, pra një degë e mjekësisë, nga vlerësues të jashtëm të trajnuar të emëruar nga Agjencia.

акредитација надворешни 1

Licencimi

Vlerësuesit e jashtëm janë bashkëpunëtorë të ACAISH-it të cilët janë të licencuar nga agjencia. Kandidatët për vlerësues të jashtëm fitojnë një certifikatë për vlerësues të jashtëm të licencuar duke iu nënshtruar trajnimit dhe duke kaluar një provim për të vlerësuar njohuritë e fituara nga trajnimi. Kurrikula për trajnimin e vlerësuesve të jashtëm është e akredituar nga Fakulteti i Mjekësisë në UKIM, kurse trajnimet realizohen në bashkëpunim ndërmjet ACAISH-it dhe Fakultetit të Mjekësisë në UKIM.

Deri më tani, ACAISH-i ka zhvilluar trajnime për dy grupe kandidatësh për vlerësues të jashtëm, me certifikatë 48 vlerësues të jashtëm.

акредитација надворешни 2

Profili i vlerësuesit

Për të mbuluar të gjitha aspektet e mundshme të funksionimit të institucioneve shëndetësore në vlerësimin e jashtëm, vlerësuesit e jashtëm janë nga profile të ndryshme si: personeli mjekësor (mjekë, infermierë), psikologë, punonjës socialë, juristë, ekonomistë, inxhinierë mekanikë.

ACAISH zhvillon trajnime të vazhdueshme për të përmirësuar njohuritë dhe aftësitë e vlerësuesve të jashtëm për procesin e akreditimit.