Qëllimeve dhe detyrave

1

Agjencia e Cilësisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut (ACAISH) është organ autonom dhe i pavarur i administratës shtetërore në cilësinë e personit juridik, qëllimi primar  i së cilës është kryerja e punëve administrative, profesionale dhe zhvillimore lidhur me akreditimi e punës së institucioneve shëndetësore.

Цели 1

Filloni

Agjencia ka filluar me punë në korrik 2014. Per realizimin e përgjegjësive, kompetencave dhe detyrave të saj në drejtim të përmirësimit të cilësisë dhe sigurisë së mbrojtjes shëndetësore dhe akreditimit të objekteve shëndetësore, Agjencia e bazon punën e saj në Ligjin për mbrojtjen Shëndetësore. 

Цели 2

Qëllimeve dhe detyrave

Agjencia e Cilësisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore është e fokusuar kryesisht në realizimin e qëllimeve dhe detyrave të mëposhtme:

  • Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së institucioneve shëndetësore
  • Edukimi dhe trajnimi i stafit mjekësor lidhur me cilësinë
  • Asistencë në punimin e udhëzimeve dhe protokolleve klinike
  • Zvogëlimi i rreziqeve dhe gabimeve në institucionet shëndetësore në drejtim të rritjes së sigurisë gjatë trajtimit
  • Akreditimi i institucioneve shëndetësore
  • Vlerësimi dhe zgjedhja e teknologjisë ekzistuese dhe futja e teknologjive të reja të nevojshme për sistemin e mbrojtjes shëndetësore