Announcements

Доделување на сертификат за акредитација на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни и фебрилни состојби-Скопје

11/09/2023 - 09:38

Вд. Директорот на АКАЗУМ, Фуркан Болеци присуствуваше на церемонијата на доделување на сертификатот за акредитација на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни и фебрилни состојби-Скопје

Certifikata e akreditimit të Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile ISHP - Shkup

11/09/2023 - 09:38

Ud. Drejtori i ACAISH-it, Furkan Boleci mori pjesë në ceremoninë e ndarjes së certifikatës së akreditimit të ISHP Klinikës Universitare për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile- Shkup

Претставникот на Агенцијата за акредитација на здравствени установи во Република Србија, оствари работна посета во АКАЗУМ

11/09/2023 - 09:30

Претставникот на Агенцијата за акредитација на здравствени установи во Република Србија, господин Владо Давковски оствари работна посета во Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи на Република Северна Македонија.

Përfaqësuesi i Agjencisë së Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore në Republikën e Serbisë, realizoi një vizitë pune në ACAIS

11/09/2023 - 09:30

Përfaqësuesi i Agjencisë së Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore në Republikën e Serbisë, z. Vllado Davkovski, realizoi një vizitë pune në Agjencinë e Cilësisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Директорот на АКАЗУМ во официјална посета на Република Турција

11/09/2023 - 09:15

Директорот на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи , Фуркан Болеци беше во официјална посета на Република Турција. При посетата беа остварени  официјални посети во Министерството за здравство на Република Турција, како и беше одржан состанок во Коџаели со здравствениот директор др. Јуксел Пехлеван.

Drejtori i ACAIS, ishte në vizitë zyrtare në Republikën e Turqisë.

11/09/2023 - 09:15

Drejtori i Agjencisë сë Cilësisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore, Furkan Bojeci ishte në vizitë zyrtare në Republikën e Turqisë. Gjatë vizitës u bënë vizita zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës së Turqisë, si dhe u mbajt një takim në Koxhaeli me drejtorin e shëndetit dr. Juksel Pehlevan.

Се спроведе постака на надворешно оценување во ЈЗУ УК за инфективни и фебрилни состојби - Скопје

10/02/2023 - 13:02

На ден 26, 27 и 28 септември  2023 година  во ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни состојби-Скопје, од страна на  овластени надворешни оценувачи се спроведе постака на надворешно оценување

Është bërë vlerësim i jashtëm në ISHP KU për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile - Shkup

10/02/2023 - 13:02

На ден 26, 27 и 28 септември  2023 година  во ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни состојби-Скопје, од страна на  овластени надворешни оценувачи се спроведе постака на надворешно оценување

Работен состанок со директорот на ЈЗУ УК за торакална и васкуларна хирургија д-р Неџат Јакупи

10/02/2023 - 12:51

Директорот на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи Фуркан Болеци одржа работен состанок со директорот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија д-р Неџат Јакупи.